แจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ที่มีความประสงค์กู้กองทุนกยศ.

แจ้งนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ที่มีความประสงค์กู้กองทุนกยศ.
เรื่อง : การจัดเตรียมเอกสารในการยื่นแบบคำขอกู้ยืมกยศ. ประจำปีการศึกษา 2565
#เอกสารทุกฉบับลงนามให้เรียบร้อย แล้วถ่ายรูปหรือ scan เก็บไว้ เพื่อทำขั้นตอนการยื่นขอกู้ถัดไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 3 ฉบับ (ผู้กู้ , บิดา , มารดา)
2. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (กยศ.102)
3. แบบฟอร์มบันทึกการทำกิจกรรมจิตอาสา
ดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1ZgMe5wM3NIwuBvszQomTSAEMjKg…
#อบรมกยศ. นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
*********************************************************************