อัพเกรด ssd คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 13-303

วันที่ 10 มิถุนายน 2565  งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และงานพัสดุ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการอัพเกรด ssdใหม่  เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ 13-303  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะและมหาวิทยาลัย ในภาคการเรียนที่ 1/2565