กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศ : นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประเภทผู้กู้รายใหม่ (ทุกชั้นปี) , ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องม.ปลาย และผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา (กู้ที่สถานศึกษาอื่นมาก่อน) ประจำปีการศึกษา 2565
ให้นักศึกษายื่นผ่านแอพ “กยศ. connect” หรือ ระบบ DSL ระหว่างวันที่ 4-23 มิถุนายน 2565
ขั้นตอนการกู้ยื่นกู้ยืม :-
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนขอสิทธิ์การใช้งาน (เฉพาะผู้กู้รายใหม่เท่านั้น)
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อแนบผ่านระบบ
– หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล ของ ผู้กู้ , บิดา และมารดา
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ ผู้กู้ , บิดา และมารดา (ที่รับรองสำเนาถูกต้อง)
– เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ ดังนี้
กรณีมีรายได้ประจำ (ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้น
สังกัด พร้อมแนบสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด)
กรณีไม่มีรายได้ประจำ (ใช้หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ (กยศ.102) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง)
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นแบบคำขอกู้
วิดีโอขั้นตอนการสมัครกู้ยืมและแนบเอกสารในการกู้ยืม