HALAQOH FST รวม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 อาจารย์ซบรี หะยีหมัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เปิดพิธีและกล่าวโอวาทในกิจกรรมพบปะ HALAQOH FST รวม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและนักศึกษาของคณะทุกชั้นปี
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต