การจับปลาด้วยมือที่คลองตูหยง วิถีภูมิปัญญาตือโละปาตานี โดย ผศ.ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์

การจับปลาด้วยมือที่คลองตูหยง วิถีภูมิปัญญาตือโละปาตานี โดย ผศ.ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์