นำเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะให้กับผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองของ OIC

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณาจารย์ นักวิจัย ของคณะ ได้ออกบูธนำเสนอผลงานจากงานวิจัย บริการวิชาการของคณะ ภายใต้โครงการวิจัยภายใต้แผนงานชุมชนนวัตกรรมปี 64 ภายใต้ชื่อโครงการการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตรลักษณ์ในพื้นที่ยากจนจังหวัดปัตตานี สนับสนุนโครงการโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) แด่ Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองของ OIC Mr. El Habib Bourane ผู้อำนวยการกองชุมชนและชนกลุ่มน้อยของมุสลิม Ms. Ibrahim Patou เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองระดับชำนาญการ และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วย นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และคณะ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาจากนานาชาติ ที่เดินทางมาศึกษาใน จชต. และผู้แทนชมรมศิษย์เก่าจากประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมรับฟังบทบาทของมหาวิทยาลัยฯกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเพื่อให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในการต้อนรับพร้อมบรรยายฯ และมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. รองอธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ