ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น
เรื่อง ผักเสี้ยน ผักพื้นบ้านและสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพดี

ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565
สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม : การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ความปกติที่เปลี่ยนไป

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี