พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พัฒนาผู้ประกอบการ หนุนเงินทุนแจ้งเกิด Startup ด้านเทคโนโลยีหวังบ่มเพาะ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนวิจัย และพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และรวมถึงยังเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ 1.โปรแกรม IDEA (Ideation Incentive Program) ให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าวงเงิน 100,000 บาท แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอกหรือบัณฑิตจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี เพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2. โปรแกรม POC (Proof of Concept) ให้ทุนสนับสนุนแบบสมทบบางส่วน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ต่อยอดงานวิจัยและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2565” กำหนดจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ