กิจกรรม KM วิจัยของคณะ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร วอลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรม KM วิจัยของคณะ
ณ ห้องประชุม 2 (13-401)
เวลา 10.00-12.00 น.