พิธีมอบทุนการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา 2564-2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 งานจัดหาทุน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะ ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในปีการศึกษา 2564-2565 เพื่อมอบทุนตามที่คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกและสมควรได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา โดยมีอาจารย์ซบรี หะยีหมัด คณบดี คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม 2 (13-401) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี