เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศณียบัตรแบบชุดวิชา รวมถึงแนะนำการร่างมคอ.2

สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ ได้เชิญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะ หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้ากลุ่มวิชา และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศณียบัตรแบบชุดวิชา
รวมถึงแนะนำการร่างมคอ.2 หลักสูตรประกาศณียบัตรแบบชุดวิชา พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มออนไลน์
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี