ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประสาทปริญญาทางเว็บไซต์

บัณฑิตทุกท่านที่จะเข้าพิธีประสาทปริญญาครั้งที่ 17
สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประสาทปริญญาทางเว็บไซต์
คลิก 👉 http://ftu.ac.th/convo17
📌ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับการรับ และช่วงเวลาเข้าพิธี
📌กำหนดการและช่วงเวลาการซ้อมและเข้าพิธี
📌ระเบียบและแนวปฏิบัติการซ้อมและเข้าพิธี
📌ค่าใช้จ่าย
#17FTUConvo