ขอแสดงความยินดีกับ…นางสาวซอฟาอ์ บินเจ๊ะเลาะ สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ขอแสดงความยินดีกับ…นางสาวซอฟาอ์ บินเจ๊ะเลาะ
สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ได้รับรางวัล “บัณฑิตดีเด่น Tanjung Mutiara”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2020