ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ พงษ์วิจารณ์

ขอแสดงความยินดีกับ

นายศุภณัฐ พงษ์วิจารณ์

ตำแหน่งนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2563

“ ที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น “

🌺 Anugerah Graduan Aktivis Cemerlang 🌺

📌 คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้คือ
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
2.เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA)ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
3.การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น
– ฮัลเกาะกุรอ่าน
– กิยามุลลัยน์
– ค่าย
-อบรม /เสวนา/ทัศนศึกษา/สัมมนา
4.การเข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป เช่น
-กิจกรรมมหาวิทยาลัย/สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/องค์การบริหารนักศึกษา
-กิจกรรมคณะ/สโมสร
-กิจกรรมสาขา/ชุมนุม
-กิจกรรมชมรม
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
-มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ
-มีความกตัญญูรู้คุณ โอบอ้อมอารีย์ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
-มีภาวะผู้นำและผูตามที่ดี
-มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานส่วนรวมและสังคมอย่างสม่ำเสมอ