การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดบทความวิจัย บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2565
#เปิดรับสมัครลงทะเบียนและส่งบทความจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
#email: grad@ftu.ac.th