ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุรัยญา ทวีเงิน ได้รับรางวัล “บัณฑิตดีเด่น Tanjung Mutiara” ประจำปีการศึกษา 2021

ขอแสดงความยินดีกับ…นางสาวสุรัยญา ทวีเงิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ได้รับรางวัล “บัณฑิตดีเด่น Tanjung Mutiara”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2021
———————————–
คุณสมบัติผู้ที่ได้รับรางวัล Tanjung Mutiara
🥇ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) สูงสุดของคณะ และได้รับเกียรตินิยม
👍 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาอัลกุรอาน (ฮาลาเกาะฮฺ) สม่ำเสมอ
📌 มีภาวะผู้นำ คุณธรรม และจริยธรรมดีงาม
📚มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา
#17FTUConvo