คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนศาสนศึกษา มาฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

วันที่ 15 กันยายน 2565 คณะครู จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 66 คน จากโรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มาฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ อันจะสร้างประสบการณ์การเรียนใหม่และการเรียนรู้นอกห้องเรียน