ตรวจความเรียบร้อยของอาคารใหม่ ก่อนส่งมอบให้มหาวิทยาลัย

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายซบรี หะยีหมัด คณบดี นายอัมพร มนมิตร หัวหน้าสำนักงานคณะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้างานอาคารคณะ งานโสตทัศนุปกรณ์และงานประปา กองทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี
มาตรวจความเรียบร้อยของอาคารใหม่ ก่อนส่งมอบให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อไป
ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล