ประชุมคณะกรรมการรตรวจรับการจัดจ้างสร้างอาคารเทคโนโลยีสารสนทศ งวดที่ 11