ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างการเดินระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายซบรี หะยีหมัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างการเดินระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ งานอาคารและสถานที่คณะ ตัวแทนบริษัทมารายงานรายละเอียด และดูสถานที่จริงในการปฏิบัติงาน

ณ ห้องประชุม101 อาคาร 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี