อบรมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายอัมพร มนมิตร หัวหน้าสำนักงานคณะ ได้จัดอบรมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา พศ.2565 โดยมีคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ เข้าร่วม เพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบเกณฑ์การขอตำแหน่งใหม่และการครองตำแหน่งดเิมเพื่อให้เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ ตามเกณฑ์ของ กพอ.กำหนด ณ ห้องประชุม 2 (13-401) เวลา 10.00-12.00 น.