ศปง.มฟน.พบปะคณะ/สถาบัน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ทางศปง.มฟน .จัดกิจกรรม ศปง พบปะคณะ/สถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกลุ่มศึกษาอัลกุรอานของสมาชิกกลุ่ม ศปง.มฟน.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ณ ห้องประชุม 2 (13-401) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี