งานชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซากี นิเซ็ง หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาวิทยาลัยฟฏอนี และคณะ ได้เข้าร่วมประกวดงานชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ โรงแรมสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร