อบรมในหัวข้อ ” ระบบประกันคุณภาพ Hal-Q “

เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลทุกท่าน
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
” ระบบประกันคุณภาพ Hal-Q ”
โดย นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ
หัวหน้าหน่วยงานบริการหน่วยงานภายนอก สนง.ปัตตานี
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.10-12.10 น.
ณ ห้องประชุมชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#FSTFTU #RDFTU