ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น เรื่อง สมบัติทางกายภาพและเคมีของปุ้ยหมักจากวัสดุเหลือทางการเกษตร

ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2565
“สหวิทยาการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนสู้การพัฒนาที่ยั่งยืนหลังยุคโควิด-19”
“DISCIPLINARY RESEARCH TOWARD SUSTAINABLE DDEVELOPMENT AFTER THE PANDEMIC COVID-19)”

วันที่ 18 ธันวาคม 2565
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี