ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์และคณะ ผ่านการพิจารณาทุนวิจัย Local Enterprise แหล่งทุน บพท. ปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์และคณะในทีมหน่วยนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผ่านการพิจารณาทุนวิจัย Local Enterprise แหล่งทุน บพท. ปีงบประมาณ 2566
📣📣📣 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่1) ของกรอบการวิจัย Local Enterprises ประจำปีงบประมาณ 2566
📌กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
🎯แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”
ได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/A/3773/
: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11641 #การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#LocalEnterprises
#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท
#PMUA
#สกสว
#สอวช