เชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพบปะคณาจารย์ จัดโดย สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

เชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพบปะคณาจารย์
จัดโดย สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ
ในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 5-401
(แนะนำการดูแลและการให้คำปรึกษานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่กำหนด และชี้แจงกฎกระทรวงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามระเบียบการศึกษาของมหาวิทยาลัย