ฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นายซบรี หะยีหมัด
คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
นายมะรอนิง อุเซ็ง
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY)

นายเฟาซาน มาปะ
หัวหน้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมะฟายซู เจ๊ะแว
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสาฮีดัน อับดุลมานะ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
นางสาวนูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุอัยดา บือแน
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง
อาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DATA SCIENCE AND ANALYTICS)

นายอับดุลฟาตะห์ มะสาแม
หัวหน้า
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางนูรฮุดา มะสาแม
อาจารย์
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางสาวอิบตีซัม หามะ
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายมะรอนิง อุเซ็ง
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
Mr. Anas Mohammad Abdel Rahman Tawalbeh
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายคอลิด ลังสารี
อาจารย์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Research and Development of Halal Products)

ผศ.ซากี นิเซ็ง
หัวหน้า
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.รอปีอะ กือจิ
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นางสาวฮัสนะห์ ยูโซะ
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นางสาวอานีสาห์ บือฮะ
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นายซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
อาจารย์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ
หัวหน้า
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.ดร.ซอบีเราะห์ การียอ
อาจารย์
ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
sobiroh.kariyo@ftu.ac.th
นายซบรี หะยีหมัด
อาจารย์
ประจำสาขาวิชาการสอนเคมี
Sobree Hayeemad
นายซอและห์ ตาเละ
อาจารย์
ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวนูซานา ปะกียา
อาจารย์
ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.นัจญ์มีย์ สะอะ
อาจารย์
ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะ

นายอัมพร มนมิตร
หัวหน้าสำนักงานคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายนิซอยบูลดิน นิเงาะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. งานประชาสัมพันธ์คณะคณะ
2. งานอาคารและสถานที่คณะ
3. งานแผนและนโยบายคณะ
4. งานการเงินและบัญชีคณะ
5. งานสารบรรณและธุรการคณะ
6. พัสดุคณะ
นายอิบรอฮีม แวสะมะแอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล)
นายอฟิตรี ยาแมะเน๊าะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางสาวนูรไลลา มูละซอ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)
นางสาวอาบีร หะยีสาอิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายวิชาการคณะ)
นางสาวสัลมา หมาดมานัง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
(เคมี)
นางสาวมารีเยาะ ดอเลาะ
นักวิทยาศาสตร์
(เคมี)
นางสาวสุฮัยลา อาแซ
นักวิทยาศาสตร์
(จุลชีววิทยา)
นางสาวยาวาเฮ กะสู
นักวิทยาศาสตร์
(อาหาร)
นายซารีฟ เจ๊ะแม
นักวิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
นายมูฮัมหมัดรอนี อาแวกะจิ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นายมะลีกี สะมาแม
พนักงานรักษาความสะอาด
นางสาวรุซณา สามะ
พนักงานรักษาความสะอาด