คณาจารย์ในสาขาและนักวิทย์ ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 25 […]